info@fff-faktning.se

Stadgar

FFF

FFFs stadgar

1 § Allmänt

1. Föreningens namn är Föreningen för Fäktkonstens Främjande. 

2. Föreningens uppgift är att väcka och vidmakthålla intresse för fäktning genom att driva såväl grundläggande utbildning som förberedelser för tävlingsdeltagande samt motionsfäktning. Föreningen skall främja medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt god kamrat- och idrottsanda. 

3. FFF har allmänna åligganden som regleras i Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) och Svenska Fäktförbundets (SvFF) stadgar. Därutöver finns åligganden som närmare framgår av stadgarna för Stockholms Fäktförbund (StFF). 

4. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av styrelsen särskilt utsedda personer gemensamt eller var för sig. 

§ 2 Medlemmar

1. Föreningen består av aktiva och passiva medlemmar samt hedersledamöter. 

2. Medlem antas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätt i detta avseende till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att den sökande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Avslag på medlemsansökan skall fattas av styrelsen. 

3. Till hedersledamot kan styrelsen föreslå person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens bästa. Beslut om kallelse till hedersledamot sker på årsmöte. 

4. Medlemskap i föreningen upphör när medlemmen begärt sitt utträde hos styrelsen eller uteslutits ur föreningen. 

5. Medlem som grovt brutit mot föreningens stadgar eller andra för verksamheten gällande bestämmelser, grovt brutit mot god idrottsanda, på annat sätt illojalt motverkat föreningens syften eller under två på varandra följande verksamhetsår inte betalat fastställda avgifter kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning av medlem får inte fattas förrän medlemmen beretts tillfälle att inom viss av styrelsen bestämd tid om minst tre veckor yttra sig i ärendet. 

6. Medlem får delta i tävlingar endast om stadgade avgifter betalats. 

7. Medlem får representera FFF endast med styrelsens medgivande. 

8. Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera annan fäktförening. 

§ 3 Avgifter

1. Årsavgift för verksamhetsåret fastställs av ordinarie årsmöte. 

2. Övriga avgifter såsom fäktavgift, skåphyra och hyra av utrustning fastställs av styrelsen.

4 § Valberedning

1. Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter som väljs av årsmötet. 

5 § Föreningens styrelse

1. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och sex ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen väljs av ordinarie årsmöte. En styrelse med både kvinnor och män skall eftersträvas. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder för tiden intill dess val hållits av nästkommande ordinarie årsmöte den suppleant som styrelsen kallar.

2. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare. 

3. Styrelsen får för det löpande arbetet delegera särskilt uppdrag till eller härför adjungera lämplig person. Den adjungerade har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig då minst tre ledamöter jämte ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Vid beslut har varje ledamot en röst. För beslut fordras att minst hälften av närvarande styrelseledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal skall den mening gälla som ordföranden biträder. Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigad så begär. 

6 § Verksamhetsår

1. Föreningens verksamhetsår är kalenderåret. Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning, m.m.) tillhandahålls revisorerna senast den 15 februari närmast påföljande år.

7 § Årsmöten

1. Ordinarie årsmöte äger rum före den 15 april varje år. Styrelsen kan vid behov utlysa extra årsmöte. Sådant möte skall utlysas om minst 1/5 av antalet medlemmar så påfordrar. Kallelse till årsmöte utfärdas minst 14 dagar i förväg genom anslag i fäktsalen innefattande föredragningslista.

2. Rösträtt tillkommer hedersledamot samt medlem som fullgjort sin betalningsskyldighet mot föreningen och som uppnått 15 års ålder. Rösträtt får inte utövas med fullmakt. Ej röstberättigade medlemmar har yttranderätt men inte förslagsrätt. 

3. Årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. 

4. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

 1. Upprop och vid behov fastställande av röstlängd. 
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet. 
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
 4. Val av ordförande för mötet. 
 5. Val av sekreterare för mötet. 
 6. Val av två justeringsmän samt erforderligt antal rösträknare. 
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret. 
 8. Revisionsberättelse för samma tid. 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. 
 10. Val på ett år av styrelsens ordförande. 
 11. Val på två år av övriga styrelseledamöter med hälften vid innevarande ordinarie årsmöte och hälften vid det därpå följande. 
 12. Fyllnadsval för avgångna styrelseledamöter. 
 13. Val på ett år av två suppleanter i styrelsen. 
 14. Val på ett år av två revisorer och en revisorssuppleant. 
 15. Val av valberedning. 
 16. Val av ordförande i valberedningen. 
 17. Fastställande av budget för det inledda verksamhetsåret. 
 18. Fastställande av årsavgift. 
 19. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet. 
 20. Behandling av ärenden som inlämnats av röstberättigad medlem senast 14 dagar före årsmötet. 
 21. Ev. val av hedersledamöter. 
 22. Ev. beslut om hederstecken. 

5. Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (sluten om så påfordras av röstberättigad medlem). Vid votering bestäms utgången – utom i frågor som omnämns i 10 § – genom enkel majoritet. Om det vid öppen votering uppstår lika röstetal, skall den mening gälla som ordföranden biträder. Sluten omröstning avgörs i sådant fall genom lottning. 

6. Beslut i fråga av ekonomisk natur får fattas endast om frågan upptagits i föredragningslistan för mötet. Frågor i övrigt som inte särskilt upptagits i föredragningslistan får avgöras endast om listan innehåller en punkt för övriga frågor. 

8 § Revisorernas åligganden

1. Revisorerna åligger att enligt stadgarna för Sveriges Riksidrottsförbund granska föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning under verksamhetsåret. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast 14 dagar före ordinarie årsmötet.

9 § Hederstecken m.m.

1. Föreningen kan utdela följande medaljer och plaketter: 
Förtjänstmedalj i guld (förgyllt silver) och silver med band. 
Plakett i guld (förgyllt silver) och silver.
Medalj i guld (förgyllt silver), silver och brons.
Prisplakett i silver.

2. Förtjänstmedalj i guld (förgyllt silver) med band utdelas av årsmöte på förslag av styrelsen till den, som genom långvarigt personligt arbete för föreningens bästa gjort sig synnerligen förtjänt av densamma. Den bör företrädesvis förbehållas aktiva eller före detta aktiva fäktare. Förtjänstmedalj i silver med band utdelas av styrelsen enligt motsvarande grunder. 

3. Plakett i guld (förgyllt silver) eller silver utdelas av styrelsen till den, som genom personlig insats, ekonomiskt stöd eller på annat sätt främjat föreningens verksamhet. 

4. Medalj i guld (förgyllt silver), silver eller brons kan utdelas som pris vid av föreningen anordnade tävlingar. 

5. Prisplakett i silver utdelas till segrare vid klubbmästerskap. 

10 § Stadgefrågor

1. Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning skall handläggas vid två årsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst en månad skall ha förflutit mellan mötena. Minst 2/3 majoritet erfordras av de vid respektive årsmöte närvarande röstberättigade medlemmarna för bifall till förslaget. 

2. Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrift om användning av FFF:s tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delges Sveriges Riksidrottsförbund med bestyrkta avskrifter av styrelsens och ovannämnda mötens protokoll åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkning. 

3. Stadgarna skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar. 

Ikraftträdande

I kraft från den 1 april 2015.

.

Translate »